1.0.0 / November 17, 2014
(4.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Green dot, red dot, blue dot, polka dots, dot dot dot... are alldots??? No the black one is not a dot... is a HOLE!!!A new dotsgame! Time for a dot fashion!DOTS & HOLES is a dangerouslyaddictive skill game in which the object is simply to hit up asmuch DOTS as you can.This is a simple game with simple rules.InDOTS & HOLES, the player hits the DOTS with a finger controlledvia touch screen.As the DOTS are thrown onto the screen, the playerswipes their finger across the screen to create a tracing motion,attempting to hit the COLOUR DOTS.Extra points are awarded forhiting multiple COLOR DOTS with one swipe, and players can useadditional fingers to make multiple hits simultaneously.Playersmust slice all COLOR DOTS; if three DOTS are missed, the game ends,but upon reaching scores that are multiples of fifty (i.e. 50,100,150, 200, 250, etc.), the player will gain an extra life.Thake careBLACK HOLES!BLACK HOLE are occasionally thrown onto the screen, andwill also end the game should the player slice them.Dots is adeceptively simple game. Enjoy beautiful minimalistic design andadorable fun, and thoughtful game design in this beautiful gameabout dots.• Fun to play.• Intuitive and precise touchscreencontrols for a quick and easy learning curve• Bright, colorfulgameplay with delicious object splatters and sound effects• Combochains and critical hits• FREE to play 4 life• FREE poka dot!Slicedots or simply kill time with our app while stuck in a traffic jamor long lines.Connect the dots? or simply slice it!

App Information DOTS & HOLES A Game About DOTS

 • App Name
  DOTS & HOLES A Game About DOTS
 • Package Name
  com.artmagicfactory.DOTS_and_HOLES
 • Updated
  November 17, 2014
 • File Size
  7.0M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Art Magic Factory
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Art Magic Factory Show More...

CIRC PETIT Memory Joc per Nens 1.0.2 APK
CIRC PETIT és un Joc de memòria en català per nens i nenes, nois inoies, pares i mares, avis i àvies, germans i germanes... per totesles edats!QUI SOM?========Benvolgudes i benvolguts, us donem labenvinguda a “Circ Petit”, una petita ficció de radio-teatre creadaper l’equip del programa “La Moixiganga” de Radio St. Quirze, deSant Quirze del Vallès.On una barreja de locutors i actors donenvida als personatges d’aquest modest circ i ens expliquen les sevesperipècies.Actualment “Circ Petit” està format per dues temporadesde nou capítols, d’uns vuit minuts cada un, i que val a dir vaaconseguir una Menció de Qualitat als darrers Premis de RadioAssociació de Catalunya l’abril del 2015.COMJUGAR?==========Inicialment, totes les targetes es posen de cap peravall. Clica una targeta i recorda la imatge.En el següent intenttracta de trobar la targeta amb la mateixa imatge. Si les imatgesde les dues targetes coincideixen i són la mateixa, desapareixen ipots continuar amb el següent parell.Altrament, les dues targeteses donaran la volta. Has de provar de trobar totes les targetescoincidents el més ràpid possible per obtenir la millorpuntuació.AQUEST JOC T'AJUDARÀ A:======================- Enfocar iconcentrar-te millor.- Augmentar la retenció a curt termini.-Desenvolupar les teves habilitats cognitives.- Exercita la tevamemòria a través de 4 nivells de dificultat- Quatre nivells dedificultat (relax, fàcil, mitjà i dur) per ajustar-se a la tevaedat i habilitats.- Colorits gràfics d'alta qualitat- Joc dememòria capacitarà ràpidament la teva memòria.- Millora la tevaconcentració a través d'aquest joc de memòria.- Tothom pot jugar... joves o gent gran, és adequat per als nens, estudiants, adultsi gent gran.SABIES QUE?:=========="Circ Petit" ajuda a treballar lateva memòria espacial i de treball, l'enfocament, la fragmentació ila capacitat de concentració.Està científicament demostrat quel'exercici mental regular pot millorar en gran mesura la tevamemòria. Aquesta aplicació s'ha dissenyat per fer precisamentaixò.Vols desafiar i millorar la teva memòria i divertir-te almateix temps?Un joc perfecte per millorar la memòria idivertir-se.T’agradarà aquest joc divertit ieducatiu.PRIVACITAT:==========La nostra aplicació:• No contéenllaços a les xarxes socials.• No conté cap compra in-app.• Norecopilar dades personals.• Però sí, sí que conté publicitat ja queés el nostre mitjà de proporcionar l'aplicació de formagratuïta.LITTLE CIRCUS is a memory game in Catalan for children,kids, parents, grandparents, brothers and sisters ... for allages!WHO WE ARE?========Dear and beloved, we welcome you to "PetitCirque," a small fictional radio drama created by the computerprogram "The Moixiganga" Radio St. Quirze Sant Quirze delVallès.Where a mix of presenters and actors give life to thecharacters of this modest circus and tell us about theiradventures.Currently "Small Circus" consists of two seasons of ninechapters, each about eight minutes, and that it reached anHonourable Mention awards in recent Radio Association of CataloniaApril 2015.HOW TO PLAY?==========Initially, all cards are placedface down. Click a card and remember the picture.In the nextattempt is to find the card with the same image. If the two imagesmatch cards and are the same, they disappear and you can continuewith the next pair.Otherwise, both cards will turn. You have to tryto find all the matching cards as fast as possible to get the bestscore.This game will help you:======================- Focus andconcentrate better.- Increase in short-term retention.- Developyour cognitive skills.- Exercise your memory across 4 difficultylevels- Four difficulty levels (relax, easy, medium and hard) tosuit your age and abilities.- Colorful graphics quality- MemoryGame will train your memory quickly.- Improve your concentrationthrough this memory game.- Anyone can play ... young or elderly, issuitable for children, students, adults and the elderly.DID YOU?:=========="Small Circus" helps your work space and workingmemory, focus, fragmentation and concentration ability.It isscientifically proven that regular mental exercise can greatlyimprove your memory. This application is designed to do justthat.Flights to challenge and improve your memory and have fun atthe same time?A perfect game to improve memory and have fun.Youwill like this fun and educational.PRIVACY==========Ourapplication:• It contains links to the social networks.• Do notcontain in-app purchase.• Do not collect personal data.• But, itcontains advertising because it is our way of providing theapplication for free.
ZOMBIE Kill Smash & Shot Zombi 1.0.1 APK
Do you like horror action and gore movies?Brains!!! Walkers! Undeadand Zombies!!!ZOMBIE MASSACRE is a dangerously addictive skill gamein which the object is simply to slices up as much Zombie heads asyou can.In ZOMBIE MASSACRE, the player slices Zombie heads with amachete controlled via the touch screen.As the Zombie head isthrown onto the screen, the player swipes their finger across thescreen to create a tracing motion, attempting to slices the walkerhead in half.Extra points are awarded for slicing multiple Zombieheads with one swipe, and players can use additional fingers tomake multiple slices simultaneously.Players must slice all Zombieheads; if three Zombie head are missed, the game ends, but uponreaching scores that are multiples of fifty (i.e. 50,100, 150, 200,250, etc.), the player will gain an extra life.The rules are verysimple!BOMBS are occasionally thrown onto the screen, and will alsoend the game should the player slice them.• Fun to play.• Intuitiveand precise touchscreen controls for a quick and easy learningcurve• Bright, colorful gameplay with delicious object splattersand sound effects• Combo chains and critical hits• Amazing visuals& immersive CD quality audio.• Intense zombie-blasting actiongame play fit for subway time.• FREE to play 4 lifeGet ready todefend your city as a mob of zombies masacreReviewApp.com - It's aTsunami of FUN! A fun-packed thrill-ride of destruction, excitementand tasty brains!Kill ZOMBIES or simply kill time with our appwhile stuck in a traffic jam or long lines.
LA CASTANYADA, joc de memòria! 1.0.3 APK
La CASTANYADA és un joc de memòria per a totes les edats. Un joc dememòria per nens i nenes, nois noies i adults de totes lesedats.Gaudeix d’un joc en català. Un joc per aprendre i saber mésd’una tradició popular catalana.És visual i atractiu. Repassa totselements de la festa catalana. Panellets, castanyes, moniatos i vibo, a l’hora de menjar i celebrar la tradició. Però també elementsde tardor com carabasses, magranes, bolets, fulles seques,glans...COM JUGAR?==========Inicialment, totes les targetes esposen de cap per avall. Clica una targeta i recorda la imatge.En elsegüent intent tracta de trobar la targeta amb la mateixa imatge.Si les imatges de les dues targetes coincideixen i són la mateixa,desapareixen i pots continuar amb el següent parell.Altrament, lesdues targetes es donaran la volta. Has de provar de trobar totesles targetes coincidents el més ràpid possible per obtenir lamillor puntuació.AQUEST JOC T'AJUDARÀ A:======================-Enfocar i concentrar-te millor.- Augmentar la retenció a curttermini.- Desenvolupar les teves habilitats cognitives.- Exercitala teva memòria a través de 4 nivells de dificultat- Quatre nivellsde dificultat (relax, fàcil, mitjà i dur) per ajustar-se a la tevaedat i habilitats.- Colorits gràfics d'alta qualitat- Joc dememòria capacitarà ràpidament la teva memòria.- Millora la tevaconcentració a través d'aquest joc de memòria.- Tothom pot jugar... joves o gent gran, és adequat per als nens, estudiants, adultsi gent gran.SABIES QUE?:=========="LA CASTANYADA" ajuda a treballarla teva memòria espacial i de treball, l'enfocament, lafragmentació i la capacitat de concentració.Està científicamentdemostrat que l'exercici mental regular pot millorar en gran mesurala teva memòria. Aquesta aplicació s'ha dissenyat per ferprecisament això.Vols desafiar i millorar la teva memòria idivertir-te al mateix temps?Un joc perfecte per millorar la memòriai divertir-se.T’agradarà aquest joc divertit i educatiu.LaCastanyada és una festa popular de Catalunya que se celebra el diade Tots Sants, tot i que darrerament se n'ha desplaçat lacelebració a la vigília d'aquesta diada (entre el 31 d'octubre il'1 de novembre).A Occitània també se celebra la castanyada(castanhada), però no pas associada al dia de Tots Sants, sinó comuna celebració o festa de la tardor.[1] Com el halloween delspaïsos anglosaxons, o el Magosto de les terres asturianes,lleoneses i gallecs i el Samhain (cap d'any celta), la castanyadacatalana prové d'una antiga festa ritual funerària.Consisteix en unàpat en què es mengen castanyes, panellets, moniatos i fruitaconfitada. La beguda típica de la 'castanyada' és el moscatell.Pelsvolts d'aquesta celebració, les castanyeres venen al carrercastanyes torrades i calentes, i generalment embolicades en paperde diari (paperina).En molts llocs, el dia de Tots Sants, elsconfiters organitzen rifes de panellets i fruitaconfitada.PRIVACITAT:==========La nostra aplicació:• No contéenllaços a les xarxes socials.• No conté cap compra in-app.• Norecopilar dades personals.• Però sí, sí que conté publicitat ja queés el nostre mitjà de proporcionar l'aplicació de formagratuïta.The chestnut is a memory game for all ages. A memory gamefor kids, boys and girls adults of all ages.Enjoy a game inCatalan. A game to learn and know more of a Catalan folktradition.And visual appeal. Go over all elements of the Catalanparty. Buns, chestnuts, sweet potatoes and good wine at lunchtimeand celebrate tradition. But elements fall as pumpkins,pomegranates, mushrooms, leaves, acorns ...HOW TOPLAY?==========Initially, all cards are placed face down. Click acard and remember the picture.In the next attempt is to find thecard with the same image. If the two images match cards and are thesame, they disappear and you can continue with the nextpair.Otherwise, both cards will turn. You have to try to find allthe matching cards as fast as possible to get the best score.Thisgame will help you:======================- Focus and concentratebetter.- Increase in short-term retention.- Develop your cognitiveskills.- Exercise your memory across 4 difficulty levels- Fourdifficulty levels (relax, easy, medium and hard) to suit your ageand abilities.- Colorful graphics quality- Memory Game will trainyour memory quickly.- Improve your concentration through thismemory game.- Anyone can play ... young or elderly, is suitable forchildren, students, adults and the elderly.DID YOU?:=========="Castanyada" helps your work space and working memory,focus, fragmentation and concentration ability.It is scientificallyproven that regular mental exercise can greatly improve yourmemory. This application is designed to do just that.Flights tochallenge and improve your memory and have fun at the same time?Aperfect game to improve memory and have fun.You will like this funand educational.The Halloween is a festival of Catalonia celebratedon All Saints Day, although recently it has moved the celebrationon the eve of this day (between 31 October and 1 November).AOccitània also celebrates the chestnut (castanhada) but notassociated with All Saints' Day, but as a celebration or festivalof autumn. [1] As Halloween Anglo-Saxon countries, or Magosto landAsturias, Leon and Galician and Samhain (Celtic New Year), theCatalan chestnut comes from an ancient funeral ritual feast.Itconsists of a meal when they eat chestnuts, marzipan, candied sweetpotatoes and fruit. The typical drink of 'chestnut' ismuscat.Around this celebration, chestnuts roasted chestnuts sold onthe street and hot, and usually wrapped in newsprint (papertwist).In many places, the day of All Saints, the confectionersorganize raffles of candied fruit and marzipan.PRIVACY==========Ourapplication:• It contains links to the social networks.• Do notcontain in-app purchase.• Do not collect personal data.• But, itcontains advertising because it is our way of providing theapplication for free.
JAPAN SUSHI GAME for FREE!!! 1.0 APK
The JAPAN SUSHI is a timed three round matching game, featuringJAPAN SUSHI. The first round in the JAPAN SUSHI is 100 seconds andeach after that is 10 seconds less, so will have the time toimprove each round.Another thrilling feature to the JAPAN SUSHIthat makes it even more awesome then just a matching game- you mustfind the icons that link together in some way! When you make alinked match the JAPAN SUSHI it will show the link. You also getsome help along the way. You can use the REFRESH button 3 times,this mixes up the game cards so it is easier to find linkingmatches. You can also use the FIND button 3 times, and this willfind the matching links for you.JAPAN SUSHI is an addictive race tofind the matching links, that gets harder each round. Have Fun!!!
DOTS & HOLES A Game About DOTS 1.0.0 APK
Green dot, red dot, blue dot, polka dots, dot dot dot... are alldots??? No the black one is not a dot... is a HOLE!!!A new dotsgame! Time for a dot fashion!DOTS & HOLES is a dangerouslyaddictive skill game in which the object is simply to hit up asmuch DOTS as you can.This is a simple game with simple rules.InDOTS & HOLES, the player hits the DOTS with a finger controlledvia touch screen.As the DOTS are thrown onto the screen, the playerswipes their finger across the screen to create a tracing motion,attempting to hit the COLOUR DOTS.Extra points are awarded forhiting multiple COLOR DOTS with one swipe, and players can useadditional fingers to make multiple hits simultaneously.Playersmust slice all COLOR DOTS; if three DOTS are missed, the game ends,but upon reaching scores that are multiples of fifty (i.e. 50,100,150, 200, 250, etc.), the player will gain an extra life.Thake careBLACK HOLES!BLACK HOLE are occasionally thrown onto the screen, andwill also end the game should the player slice them.Dots is adeceptively simple game. Enjoy beautiful minimalistic design andadorable fun, and thoughtful game design in this beautiful gameabout dots.• Fun to play.• Intuitive and precise touchscreencontrols for a quick and easy learning curve• Bright, colorfulgameplay with delicious object splatters and sound effects• Combochains and critical hits• FREE to play 4 life• FREE poka dot!Slicedots or simply kill time with our app while stuck in a traffic jamor long lines.Connect the dots? or simply slice it!
BRAIN Awake, Big brain school 1.0.2 APK
Welcome to the big brain academy! Train your brain plasticity andimprove your brain age.It's a brain test. All of the symbols arelaid face down. Two symbols are flipped face up over each turn. Theobject of the game is to turn over pairs of matching symbols.One ofthe best challenging games! We love puzzle games. We enjoy mindgames!Good brain training for free! Don't forget your every daybrain gym and your brain food!
Apa! TIÓ. El joc de NADAL. 1.0.1 APK
Un molt bon joc per gaudir d’un molt bon Nadal. Per nois i noies,joves i adults!Apa! TIÓ és un joc divertit on l’objectiu éssimplement fer picar tants tions com sigui possible. Per jugar alApa!TIÓ el jugador haurà de lliscar el seu dit per la pantalla percontrolar el seu BASTÓ.Quan els TIONS apareguin a la pantalla mouel dit per la pantalla.Torró, neules, cava, llaminadures!!!Pots ferservir un dit o més d’un a la vegada.Cada 50 garrotades l’esperitNadalenc et regalarà una vida extra. Però compte cada TIÓ perdut ésuna vida menys!I molt d’ull amb les ARENGADES que son massasalades!!! Si en toques una també prendràs una vida!Gaudeix a lavegada que conserves una tradició catalana amb tota laquitxalla!BON TIÓ!!!Canta amb nosaltres la cançó de Nadal!TIÓ,tió,d'avellanes i torró;tant si cagues com si noet donaré un cop debastó.Apa! tió!!!No caguis arengades,que són salades;torronsque sónmés bons,• Divertit de jugar.• Intuïtiu i precisos controls tàctilsper una ràpida i fàcil corba d'aprenentatge.• Joc brillant i ple decolor amb divertides partides i situacions.• Joc entretingut ieducatiu per a nens en edat preescolar útil per desenvolupar leshabilitats motores, la imaginació i la creativitat.A very good gameto enjoy a very merry Christmas. For boys and girls, young andold!Come on! TIO is a fun game where the aim is simply chop as manylogs as possible.Apa to play! TIO player must slide your fingeracross the screen to control his stick.When the logs on the screenmoves your finger across the screen.Nougat, wafers, champagne,sweets !!!You can use a finger or more at a time.Every 50 blowsChristmas spirit will give away an extra life. But beware TIO everylost life is one less!And much of the eye that are too saltyherring !!! If you play well you will take a life!Enjoy whilemaintaining a Catalan tradition with all the children!TIO GOOD!!!Sing us a song of Christmas!Dude, piñata,nougat andhazelnut;whether or not shitgives you a stick.Come on! tió !!!Noshit herringsthey are salty;nougatthat are good,• Fun to play.•Intuitive and precise touch controls for quick and easy learningcurve.• Set bright and colorful with fun games and situations.•entertaining and educational game for preschoolers useful todevelop motor skills, imagination and creativity.
27S! El Joc! Catalunya Indepe! 1.0.11 APK
Catalunya Independent!!!Des de 1714 que esperem! Hem esperat cada11 de setembre.Hem esperat a que el constitucional ens tombesl’estatut d’autonomia una vegada més.Hem esperat fent la ViaCatalana i la Ve baixa.Fent cua per la consulta del 9N i el nou 9Ni tos els nous de novembre que facin falta.Hem penjat l'estelada,la senyera, la de l'assamblea.cat, la del ANC i fins hi tot la delBarça.Esperem davant de Rafael Casanova, al fossar de les moreres iel Born.Que si Espanya ens roba, que si Catalunya contraEspanya.Esperem tot escoltant Rac1 Catalunya Radio i llegint elPunt Avui i el Nació Digital.Ens gravem els Polònia de TV3, per siens esperem una tarda avorrida.Pel que diuen falta poc per laindependència de Catalunya... però de moment ens toca esperar!I quemillor que fer-ho amb aquest joc?Diverteix-te amb l’estelada, elruc català, “l’Ara és l’hora”, la matricula CAT, el “keep calmspeak catalan”, el #Sisi... i molt més!Posa a punt el seny i larauxa, que ens farà falta!!!No esperis més! Ara és l'hora deJUGAR!!!Lliure i Català!Independent Catalonia !!!Since 1714 wehope! We waited every September 11.We expected that theconstitutional status of autonomy we graves again.We waited by theCatalan way and comes down.Queuing for the consultation and the new9N 9N cough and November to make the new ball.We hung the starry,the flag, the assamblea.cat of the ANC and even of theclub.Hopefully before Rafael Casanova, the graveyard of mulberriesand Born.That if Spain steals, against Spain if Catalonia.Hopefullylistening to radio and reading the Rac1 Catalonia Today and theNational Digital Point.We recorded the Polish TV3, if we expect adull evening.So little to say lack of independence of Catalonia ...but for now we have to wait!And who better to do it with thisgame?Have fun with the starry, the Catalan donkey, "Now is thetime" enrollment CAT, the "keep calm speak Catalan" the #Sisi ...and more!Hone your sanity and rage, we will need !!!Do not Wait!Now it's time to PLAY !!!Free and Catalan!
Loading...